Bảng Giá Hút Mỡ

STT DỊCH VỤ CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ
1 Lấy túi mỡ má  20,000,000
2 Hút mỡ nọng cằm 20,000,000
3 Hút mỡ nách 20,000,000
4 Hút mỡ cánh tay 25,000,000
5 Hút mỡ Eo/lưng 25,000,000
6 Hút mỡ bụng trên 25,000,000
7 Hút mỡ bụng dưới 35,000,000
8 Hút mỡ bụng toàn thể 50,000,000
9 Hút mỡ tạo hình thành bụng không dời rốn 70,000,000
10 Hút mỡ tạo hình bụng toàn thể dời rốn 80,000,000
11 Hút mỡ đùi 50,000,000
12 Hút mỡ bắp chân 25,000,000
iconzalochat